دانلود
نقشه قاب خمشی سه طبقه

حجم فایل: 464192

توضیحات: این ساختمان جزء ساختمانهای کوچک بتنی با تعداد سه سقف محسوب شده و برای شروع آشنایی با نرم افزار samt می تواند مناسب باشد.

دریافت

نقشه قاب خمشی به همراه دیوار برشی هفت طبقه

حجم فایل: 2043392

توضیحات: این ساختمان دارای قاب خمشی بتنی به همراه دیوارهای برشی ساده و مرکب بوده و چگونگی ترسیم دیوارهای برشی را با نرم افزار samt نشان میدهد

دریافت

قاب خمشی 6 طبقه - ستون مستطیلی

حجم فایل: 3308512

توضیحات: این ساختمان دارای ستونهای مستطیلی با تعداد آرماتورهای زیاد بوده و به لحاظ وسعت بزرگتر از ساختمانهای متعارف می باشد

دریافت

نقشه فنداسیون گسترده

حجم فایل: 43840

توضیحات: نقشه فنداسیون گسترده بهمراه مقطع فنداسیون

دریافت

نقشه فنداسیون نواری

حجم فایل: 46144

توضیحات: نقشه فنداسیون نواری بهمراه مقطع پی نواری

دریافت