افزودن قابلیت تعداد آرماتور طولی ستونها

افزودن قابلیت تعداد آرماتور طولی ستونها -


با افزودن این قابلیت  برنامه SAMT قادر است  تا حداکثر 16 آماتور طولی در هر وجه ستون و در مجموع 48 آرماتور طولی را  بهمراه کلیه خاموتهای مربوطه ترسیم و متره نمایید. این تعداد آرماتور طولی در مقطع ستونهای بتنی عملا اکثر قریب به اتفاق  پروژه های عملی را پوشش می دهد. شکل زیر بخشی از نقشه ستونهای با آرماتورها ی زیاد را که توسط برنامه SAMT ترسیم شده است را نشان می دهد.