نقشه های خروجی

نمونه نقشه های خروجی نرم افزار SAMT2000 در زیر نشان داده شده است.

 

 

پلان ستونگذاری و دیوار برشی


 

مقطع طولی و عرضی ستون به همراه جدول متره کل ستونها


 

جزئیات مقطع طولی و عرضی ستون نمونه به همراه آرماتورهای مربوطه

 

 

 

پلان تیرریزی طبقات

 

 

 

مقطع طولی و عرضی تیر نمونه به همراه آرماتورهای مربوطه

 

 

 

مقطع طولی و عرضی دیوار برشی نمونه

 


جزئیات مقطع عرضی دیوار برشی نمونه

 

جزئیات مقطع عرضی دیوار برشی U شکل

 

نقشه پلان های ستونگذاری و طبقات اول و دوم 

 

جزئیات مقاطع طولی و عرضی تیر سراسری نمونه نقشه مقاطع طولی و عرضی دیوار برشی

 

نقشه پلان فنداسیون نواری و مقطع عرضی

 

نقشه مقطع عرضی پی نواری

 

 

نقشه پلان فنداسیون رادیه و مقطع عرضی