مراحل کار با نرم افزار SAMT2000

 

 

برنامه SAMT قابلیت دریافت فایل ورودی را از برنامه ETABS داشته و پس از پردازش اطلاعات ورودی و دریافت مشخصات مربوطه از کاربر و کنترل ضوابط آیین نامه ؛ فایل خروجی نقشه ها را برای برنامه AUTOCAD آماده می کند. مراحل کار با نرم افزار SAMT را می تواند مطابق روند نماهای زیر بیان نمود:

 
مراحل سه گانه کار با نرم افزار SAMT


جزئیات مراحل کار با نرم افزار SAMT

 

معرفی تیرهای سراسری طبقات 

 

معرفی الگوی آرماتورگذاری برای تیرهای سراسری طبقات

 

کنترل ضوابط آیین نامه توسط برنامه SAMT

 

معرفی دیوارهای برشی

 

معرفی ضخامت و آرماتورهای دیوار برشی

 

 

 

فایل باز شده فنداسیون در محیط برنامه SAMT

 

 

 

کادرتبادلی معرفی معرفی مقاطع فنداسیون برای مقطع نواری