آیین نامه کانادا

آیین نامه کانادا- قابلیت خواندن آیین نامه طراحی سازه های بتنی کانادا CAS به نرم افزار SAMT اضافه شده است. در این حالت برنامه قادر است خروجی های طراحی اعضای بتنی برمبنای آیین نامه کانادا را خوانده و ترسیم نمایید. شایان ذکر است بعضی از طراحان به جهت نزدیکی آیین نامه ایران با کانادا از این آیین نامه برای طراحی اعضای بتنی استفاده می کنند.