ویودیوهای آموزشی نرم افزار SAMT

در این مجموعه ویدیوهای آموزشی کلیه مراحل کار با نرم افزار SAMT2000 به اجمال تشریح می شود. این مراحل عبارتند از آماده کردن فایل ورودی برنامه SAMT2000 ، بازکردن فایل ورودی ، معرفی تیرهای سراسری ، معرفی الگوهای آرماتورگذاری طبقات ، معرفی دیوارهای برشی ، معرفی مشخصات دیوارهای برشی ٰ، اجرای برنامه  ، ارسال نتایج به برنامه AUTOCAD و بررسی نقشه های خروجی می باشد.

 

 

 

 

  1- آماده کردن فایل های ورودی برای برنامه SAMT

در این ویدیوی آموزشی چگونگی آماده کردن فایل های ورودی برنامه SAMT از برنامه ETABS تشریح شده است. 

 

 

2 - باز کردن فایل ورودی

 ویدیوی آموزشی بازکردن فایل ورودی در برنامه  SAMT

 

 

3 - معرفی تیرهای سراسری

در این ویدیوی آموزشی چگونگی معرفی تیرهای سراسری در برنامه SAMT  نشان داده می شود.

 

 

4- معرفی دیوارهای برشی

در این ویدیوی آموزشی چگونگی معرفی دیوارهای برشی در برنامه SAMT  نشان داده می شود.

 

 

5- معرفی الگوهای آرماتورگذاری تیرهای طبقات

در این ویدیوی آموزشی چگونگی معرفی الگوهای آرماتورگذاری طبقات تشریح می شود.

 

 

6- معرفی مشخصات دیوارهای برشی

در این ویدیوی آموزشی چگونگی معرفی مشخصات دیوارهای برشی از قبیل ضخامت و مشخصات آرماتورهای بدنه دیوار ارائه می شود.

 

 

7- اجرای برنامه SAMT

در این ویدیوی آموزشی اجرای نهایی برنامه SAMT جهت تولید نقشه های خروجی نشان داده می شود.

 

8- بازکردن نقشه های خروجی

در این ویدیوی آموزشی چگونگی باز کردن نقشه های خروجی در نرم افزار Autocad تشریح می شود.

 

9 - بررسی نقشه های خروجی

در این ویدیوی آموزشی نقشه های خروجی برنامه SAMT بررسی می شوند.

 

10- حذف تیرها و دیوارهای برشی

در این ویدیوی آموزشی چگونگی حذف تیرهای سراسری و دیوارهای برشی تشریح می شوند.

 

 

11- تهیه فایل ورودی فنداسیون از نرم افزار safe برای نرم افزار samt

در این ویدیوی آموزشی چگونگی ایجاد فایل ورودی فنداسیون از نرم افزرا SAFE برای نرم افزار SAMT تشریح می شوند.

 

 

12- معرفی آرماتورهای تقویتی فنداسیون در نرم افزار samt

در این ویدیوی آموزشی چگونگی معرفی آرماتورهای تقویتی فنداسیون در نرم افزار SAMT تشریح می شوند.

 

 

13- معرفی مقاطع پی های نواری ؛ گسترده و منفرد در نرم افزار samt

در این ویدیوی آموزشی چگونگی معرفی ی های نواری ؛ گسترده و منفرد فنداسیون در نرم افزار SAMT تشریح می شوند.

 

 

14- باز کردن فیل نقشه تهیه شده فنداسیون  در نرم افزار AutoCad

در این ویدیوی آموزشی چگونگی باز کردن فیل نقشه تهیه شده فنداسیون  در نرم افزار AutoCad تشریح می شوند.