آرماتور گونه

افزودن آرماتورهای پیچشی بروی گونه های تیرهای عمیق - در این قابلیت برنامه SAMT برای تیرهای با عمق 60Cm الی 90Cm یک جفت و برای تیرهای با عمق بیش از 90Cm دو آرماتور گونه یا میانی؛ هم اندازه آرماتورهای فوقانی تیر به مقطع اضافه می کند. شکل زیر مسیر دسترسی به این گزینه را در منوی Options نشان میدهد.