پوشش بتن

افزودن قابلیت انتخاب پوشش بتن برای مقاطع تیر ؛ ستون و دیوار برشی -

 

با استفاده از این قابلیت می توان مقدار پوشش بتن را برای مقاطع مختلف تیر؛ ستون و دیوار برشی متناسب با مقادیر آیین نامه انتخاب و معرفی نمود. شکل زیر مسیر دستیابی به این گزینه را نشان می دهد.