برنامه SAMT2000

برنامه SAMT2000

فروش ویژه نرم افزار samt2000 بمناسب روز مهندس از 3 تا 8 اسفند

برنامه SAMT2000

ترسیم دیوار برشی

برنامه SAMT2000 قابلیت ترسیم دیوارهای برشی بتنی را بصورت مقطع طولی و برشی عرضی دارد.

ترسیم دیوار برشی

معرفی برنامه

برنامه SAMT قابليت ترسيم خودکار نقشه هاي سازه، براي قابهاي خمشي بتني و ديوار برشی را در سطح فعلی دارد. براي اينکار برنامه اطلاعات مورد نظر را مي تواند مستقيما از فايل هاي ورودي و خروجي مدل سازه از محيط برنامهETABS دريافت و اقدام به ويرايش مدل مربوطه براي کنترل ضوابط آُُیین نامه و آماده سازي نقشه هاي اجرايي نمايد.

 معرفی برنامه