SAMT2000

در نسخه بروز شده جدید نرم افزار SAMT2000 کادر هوشمند نقشه های A4 و A3 با مشخصات زیر به برنامه اضافه شده است:
1- شماره گذاری تمامی شیت های نقشه توسط خود برنامه
2- درج خودکار موضوعات تمامی شیت های نقشه توسط خود برنامه
3- تطبق طول هوشمند عناوین در کادرها مربوطه
4- در نظر گرفتن فضای لازم جهت امضای الکترونیکی در نقشه ها

SAMT2000

قابلیت ترسیم دیوار برشی

قابلیت ترسیم دیوار برشی

برنامه SAMT2000 قادر است مقاطع دیوارهای برشی را در نقشه پلان ستونها ترسیم کند بعلاوه مقاطع طولی و عرضی دیوار برشی به همراه ارماتورهای مربوطه در نقشه های خروجی ترسیم می شوند.

قابلیت ترسیم دیوار برشی  قابلیت ترسیم دیوار برشی

کنترل ضوابط آیین نامه بتن

کنترل مبحث نهم

برنامه SAMT2000 قادر است ضوابط آیین نامه بتن ؛ مبحث نهم را کنترل نموده و به کاربر اعلام نمایید. مواردی که قابلیت رفع خودکار توسط برنامه وجود داشته باشد اصلاح و مواردی که باید توسط کاربر اصلاح شوند را اعلام می نماید.

کنترل ضوابط آیین نامه بتن  کنترل مبحث نهم

قابليت ترسيم انواع فنداسيونهاي

گسترده ؛ نواری ؛ منفرد

برنامه SAMT2000 قابليت ترسيم انواع فنداسيونهاي مختلف راديه ؛ نواري و منفرد به همراه مقاطع آنها را دارد.

قابليت ترسيم انواع فنداسيونهاي گسترده ؛ نواری ؛ منفرد